Obchodní podmínky

Obchodní podmínky obsahují závazná pravidla a podmínky užívání služeb serveru www.zazainzert.cz a www.kupido.cz (dále jen Provozovatel). Server poskytuje inzeráty nabídky a poptávky.

 

Uživatelem služeb jsou fyzické i právnické osoby, které přistoupili k Obchodním podmínkám serveru a využívají jeho služeb (dále jen Uživatel). Služeb serveru mohou využívat všichni uživatelé.

 

Práva a povinnosti uživatele:

 

Podmínkou pro využití služeb serveru je seznámení se, přistoupení uživatele k aktuálním Obchodním podmínkám a akceptování veškerých jejich ustanovení. Uživatel je povinen sledovat případné změny podmínek, neboť se má za to, že se změnami bez výhrad souhlasí.

 

Uživatel může prostřednictvím serveru nabízet/poptávat inzerci (dále jen Služby). Kromě služeb, které jsou v rozporu s platnými zákony České republiky, nebo v rozporu s dobrými mravy, případně jedná-li se o služby propagující násilí a rasovou či třídní nesnášenlivost. V rámci tohoto serveru nelze nabízet/poptávat ani služby pornografického charakteru a nelegálního původu.

 

Uživatel  může prostřednictvím serveru nabízet/poptávat služby vyžadující koncesi pouze v případě, že takovou koncesi vlastní.

 

Uživatel je povinen uvádět v nabídce vždy úplné a pravdivé údaje.

 Vpřípadě neplacených inzerátů uživatel nesmí zadávat stejný inzerát vícekrát než jednou týdně a to pouze v pěti různých městech . Při porušení podmínek budou tyto inzeráty vymazány , bez avíza .

 

Uživatel - nese plnou odpovědnost za formální i obsahovou stránku inzerátu umístěného na serveru

Provozovatele. Popřípadě je plně odpovědný za kvalitu, formální i obsahovou stránku reklamy umístěné na serveru Provozovatele.

 

Využíváním služeb serveru souhlasí uživatel se zpracováním údajů týkajících se jeho osoby, především  platné e-mailové adresy, eventuelně dalších údajů požadovaných správcem, které nemají osobní povahu (nejsou v rozporu se zák. č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů),  za účelem zprostředkování kontaktu zadavatele inzerce s případným zájemcem nebo nabízejícím.

 

Zadáním dat do serveru přistupuje uživatel k Obchodním podmínkám a vyjadřuje souhlas se zasíláním

e-mailů s informačním, případně reklamním charakterem  na uvedenou adresu. Tyto e-maily ze strany

 správce nejsou považovány za tzv. SPAM. V případě, že si uživatel nepřeje zasílání těchto e-mailů,

oznámí to správci prostřednictvím služby KONTAKT.

 

Uživatel není oprávněn distribuovat, publikovat, kopírovat licencovat nebo prodávat informace, software či služby získané na serveru.

 

Uživatel je oprávněn a souhlasí s šířením reklamního sdělení prostřednictvím internetových serverů Provozovatele. V případě používání případných ochranných známek nebo prvků, které jsou předmětem ochrany průmyslového nebo duševního vlastnictví zadavatel souhlasí s jejich uvedením a má k tomu příslušné oprávnění. V případě, že si Provozovatel vyžádá doložení oprávnění vykonávat majetková a autorská práva k použitým reklamním sdělením je Zadavatel povinen tato neprodleně dodat.

 

Uživatel plně zodpovídá za případné porušení práv třetích osob včetně následků, které z toho plynou. V případě vzniku škody porušením těchto práv je Uživatel povinen uhradit oprávněným osobám a Provozovateli náhrady.

 

Uživatel není oprávněn využívat Server takovým způsobem, který by mohl poškodit, přetížit, znemožnit případně zhoršit funkci serverů provozovaných Správcem či jeho partnery.

 

Provozovatel je oprávněn provozovat a spravovat Server, poskytuje služby umožňující uživatelům vkládat na Server data (textová, obrazová, příp. zvuková) a je oprávněn dále tato data zpracovávat.

 

Práva a povinnosti provozovatele:

 

Provozovatel dává k dispozici plochu na svém webu pro zadavatele , který tímto způsobem hledá zájemce. Provozovatel není odpovědný za splnění závazku jak ze strany zadavatele tak ze strany zájemce. Provozovatel nepřebírá žádné záruky za kvalitu, původ či legalitu nabízené/poptávané služby.

 

Provozovatel je oprávněn odmítnout, pozastavit či odstranit bez náhrady takový inzerát který:

 

A)     je v rozporu s platnými zákony České republiky, s dobrými mravy, s etickými pravidly nebo jinak ohrožuje veřejný pořádek.

 

B)      propaguje násilí, rasovou nesnášenlivost nebo má pornografický charakter.

 

C)      poškozuje dobrou pověst Provozovatele, případně nesplňuje technické požadavky tohoto serveru.

 Provozovatel je oprávněn  , pokud inzerát je zařazen zadavatelem do nesprávné kategorie , zařadit tento inzerát do správné kategorie .

 

Provozovatel zakazuje na stránky Zazainzert, Kupido (seznámení flirt) vkládat inzeráty , které nabádají k sexu za úplatek nebo sexuální činnosti za účelem práce a výdělku.Je zakázáno vkládat inzeráty s pedofilním námětem , nahé a vulgární fotky např. intimních partií. Peníze za tyto inzeráty již nebudou vráceny zadavateli.

 

Provozovatel zakazuje vkládat na stránky Zazainzert a Kupido inzeráty osobám mladším 18 let. 

 

Provozovatel si vyhrazuje právo kontroly zadávaného inzerátu před jeho uveřejněním z pravopisného hlediska a odstraňuje případné překlepy v textu. Provozovatel však nepřebírá odpovědnost za pravdivost uvedených údajů ani za oprávněnost zadávajícího službu nabízet.

 

Provozovatel nenese zodpovědnost za zneužití osobních dat Uživatele třetí osobou, pokud bylo

zapříčiněno nelegálním proniknutím do systému serveru. Provozovatel nenese zodpovědnost ani v

případě, že Uživatel sdělil detaily třetí osobě, případně umožnil k těmto údajům přístup.

 

 

Provozovatel nenese odpovědnost za obsah propojených serverů, za webcasting  ani jinou formu přenosu přijatého od některého z propojených serverů.

 

 

Provozovatel používá moderní technologie nicméně není schopen poskytnout záruku nepřetržité funkčnosti, bezchybného provozu a zabezpečení systému Serveru. V případě přerušení provozu serveru v důsledku technické závady nenese provozovatel žádnou odpovědnost za škody, které mohou Uživateli vzniknout v důsledku úplné nebo částečné nefunkčnosti Serveru, případně ztráty dat v systému serveru umístěných.

 

 

Provozovatel vystaví daňový doklad, na využitou službu, pouze v případě že o něj bude zažádáno a to formou elektronické pošty, nebo písemnou formou.

 

 

Provozovatel si vyhrazuje právo Obchodní podmínky kdykoli změnit nebo doplnit. Takto upravené Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti okamžikem zveřejnění na Serveru a je tedy v zájmu uživatel sledovat průběžně aktuální znění Obchodních podmínek.

 

 

Další vztahy mezi Provozovatelem a Uživatelem které nejsou upraveny těmito Obchodními podmínkami případně dílčí smlouvou mezi oběma stranami, se řídí platnými zákony České republiky.